Đồng ý chủ trương đặt máy phát điện bằng dòng hải lưu

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Chiến Thắng đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty Infrastructure Development Asia, LLC tìm hiểu đầu tư dự án này tại khu vực vịnh Vân Phong; đồng thời đề nghị phía công ty nghiên cứu kỹ khu vực dự kiến làm dự án, đưa ra những số liệu chính xác, làm dự án khả thi và trình các cơ quan chức năng tỉnh xem xét.

NHẬT THANH