Nhớ ông  Gerard Pichel một nhà khoa học cả đời quan tâm nguồn nước.

Nhớ ông  Gerard Pichel một nhà khoa học cả đời quan tâm nguồn nước.

Mr. Gerard Pichel là người Hà Lan gốc Indonesia. Nền văn minh phương Tây đã đưa một người gốc Á dành cả cuộc đời phiêu lưu với các công trình thủy. Hôm nay ngày 1/4/2023, tôi nhận được tin ông Gerard Pichel đã ra đi vào ngày 13/3/2023. Tôi tình cờ gặp ông trong một Hội thảo khoa học quốc tế tại  Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mời tôi tham gia Water Club. Tại Water Club  này , hàng tuần ông mời các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đến giới thiệu các chuyên đề của họ liên quan đến nước và môi trường sống. “Water club” không ai tài trợ, nhưng hoạt động được nhiều năm đến khi ông chuyển công tác và rời Việt Nam.

Các buổi sinh hoạt thường sau giờ làm việc ngày  cuối tuần. Ông dùng lương của mình mua bánh,nước cho mọi hội viên và quà kỹ niệm cho diển giả. Điều quan trọng là các buổi thuyết trình đều có chuyên môn mang tính phổ cập nhưng rất sâu với nhiều ý tưởng mới. Các diển giả trình bày bằng tiếng Anh nên thích hợp cho những người chập chững bước vào khoa học như tôi đến nghe để học. Qua ông Gerard Pichel tôi đã tiếp cận được những nhà khoa học nổi tiếng của Hà Lan như ông Ronald Waterman, ông M.J.F. (Marcel) Stive…

Hôm nay ngày 1/4/2023, tôi mới nhận tin buồn từ gia đình ông Gerard Pichel về sự ra đi đột ngột của ông vào ngày 13/3/2023. Tôi xin gửi đến gia đình ông lời chia buồn chân thành nhất. Với tôi, ông là người kích thích tôi khám phá những bí mật của dòng chảy. Tôi đang hoàn thiện phát minh của mình về phương pháp lấy năng lượng từ động năng dòng chảy bằng giải pháp “Trống quay” của Việt Nam và dự định sẽ kể với ông kết quả nghiên cứu của mình. Nhưng thời gian không chờ tôi, ông đã ra đi. Tôi hiểu những thành công của mình trong đó có sự đóng góp của ông để tôi trưởng thành.

Nhớ ông Gerard Pichel, một người mà tôi yêu mến. Hy vọng “Water Club” sẽ tiếp tục được tổ chức  và duy trì tại Tp Hồ Chí Minh.

KS. Doãn Mạnh Dũng

 

Miss Mr. Gerard Pichel, a lifelong scientist interested in water resources.

Mr. Gerard Pichel is a Dutchman of Indonesian descent. Western civilization has taken a person of Asian descent to spend a lifetime of adventure with water works. Today April 1, 2023, I received the news that Mr. Gerard Pichel passed away on March 13, 2023. I met him by chance during an international scientific conference in Ho Chi Minh City. He invited me to join the Water Club. At this Water Club, he invites international and Vietnamese experts every week to introduce their topics related to water and living environment. “Water club” was not sponsored by anyone, but operated for many years until he moved and left Vietnam.

Activities are usually after working days on weekends. He used his salary to buy cakes, water for all members and souvenirs for speakers. It is important that the presentations have universal expertise but are very in-depth with lots of new ideas. Speakers presented in English should be suitable for beginners to science like me to listen to learn. Through Mr. Gerard Pichel I have a chance to get to know the famous Dutch scientists such as Mr. Ronald Waterman, Mr. M.J.F. (Marcel) Stive…Today, April 1, 2023, I have just received sad news from the family of Mr. Gerard Pichel about his sudden passing on March 13, 2023. I send my sincerest condolences to his family. For me, he was the one who stimulated me to discover the secrets of flow. I am perfecting my invention on the method of getting energy from kinetic energy of flow using the Vietnamese “Rotary Drum” solution and intend to tell you the results of my research. But time did not wait for me, he was gone. I understand my successes include his contribution to my growth.Miss Mr. Gerard Pichel  I love. Hopefully “Water Club” will continue to be organized and maintained in Ho Chi Minh City.

Engineer Doan Manh Dung