Cảnh báo nước dâng

Viện Quy hoạch thuỷ lợi Miền Nam còn dẫn đánh giá gần đây của Ngân hàng Thế giới cho hay, nếu nước biển dâng lên 1m, tổn thất GDP khoảng 10%, dâng 3m tổn thất lên đến 25%. Trong khoảng 50 năm qua, ở Việt Nam, nước biển đã dâng lên 20cm, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,70C. “Vì vậy Việt Nam phải nhanh chóng đề xuất giải pháp hữu hiệu cho Việt nam . Kinh tế biển đọc báo