Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn thuyền viên với quy định mới nhất

Tai nạn tàu thuyền trên biển không chỉ gây tổn thất tính mạng, con tàu, hàng hóa mà còn gây ô nhiểm nạng nề môi trường biển. Nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn tàu thuyền lại chủ yếu xuất phát từ con người. Chính vì vậy Tổ chức Hàng hải Quốc tế ( IMO) đã đưa ra các quy định về tiêu chuẩn đào tạo, huấn luyện, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên từ năm 1978. Qua thực tiển, các quy định trên đã được bổ sung nhiều lần và lần gần đây nhất tại Manila , ngày 25/6/2010.
Tài liệu trên mang tính pháp lý, quy định chức tránh và trách nhiệm nghề nghiệp dành cho người đi biển không phân biệt quốc gia. 
Để hội nhập quốc tế trong lỉnh vực hàng hải, việc các Chủ tàu, Thuyền viên, Các trường đào tào chuyên ngành buộc phải biết những quy chuẩn về Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn Đào tạo huấn luyện , Chúng nhận và Trực ca cho thuyền viên với cập nhật Manila,2010. Cuốn sách trên buộc phải trang bị trên tàu theo quy định chung. 
Kinhtebien online trân trọng giới thiệu cuốn sách trên bằng tiếng Việt do thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh chuyển ngữ từ bản tiếng Anh.
Bạn có thể liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh để mua theo email như sau : tvkinh@yahoo.com 
Trân trọng giới thiệu
Kinhtebien online