Hỏi và đáp cho Bô xít Tây Nguyên

           Hỏi : Bùn đỏ không còn đáng lo ? vì  Ông Viện trưởng Viện Khoa

                      học Thủy lợi đã nói:Không tiếc tiền đảm bảo an toàn

                      cho bô xít Tây Nguyên !

Đáp :  Không tiếc tiền gia cố đáy và thành hồ chứa bùn, như vậy

          Dự án bô xít không vì  mục tiêu kinh tế

          mà vì mục tiêu đáp ứng nhu cầu của “nước  lạ” .

              Hỏi : Hồ chứa bùn đỏ có đầy không ?

Đáp :Thời điểm đầy chắc chắn sẽ đến. Nhanh hay chậm là

         do phụ thuộc công suất và thời gian họat động  của nhà máy luyện bôxit.

              Hỏi : Khi hồ đầy thì làm sao để chống  mưa lũ vào hồ

                       và  tràn xuống hạ  lưu?  

Đáp : Hạ lưu di tản chấm com

              Hỏi : Di tản về đâu

              Đáp : Di tản về Đống Đa , Bạch Đằng, Chi Lăng .

             Hỏi  : Vì sao di tản về Đống Đa , Bạch Đằng , Chi Lăng ?

              Đáp : Để gặp hồn ma xưa !

.             Hỏi : Gặp để làm gì ?

              Đáp: Để hỏi  rằng, xưa mi sợ cha ông tao cái gì nhất ?

            Hỏi : Hồn ma trả lời gì ?

               Đáp : Sợ lòng yêu nước của tiền nhân  các ông !

               Hỏi : Để trả hận xưa, hồn ma có mưu gì ?

               Đáp :Chế tạo “bom bùn đỏ” ,lập  “nhượng địa” ở Tây Nguyên

                        và chiếm rừng đầu nguồn …