Hoan nghênh Ngài Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama!

Như vậy, thế hệ lảnh đạo Việt Nam hôm nay đang thực hiện ước mơ của các nhà lảnh đạo tiền bối của Việt Nam.
Một cách công bằng mà nói, mô hình xã hội Mỹ vẩn còn khiếm khuyết nhưng đó là một xã hội ít khiếm khuyết nhất của thế giới hiện nay.
Vậy thế nào là một xã hội tiến hóa ?
Một xã hội được gọi là tiến hóa hơn khi con người là đối tượng cần quan tâm hơn từ môi trường sống, quyền được học tập, quyền được hưởng lợi ích y tế, quyền bình đẵng trong pháp luật, trong kinh doanh và cả trong việc quản lý đất nước.
Một xã hội được gọi là tiến hóa hơn khi chính trường chỉ là nơi cống hiến cho cộng đồng chứ không phải là nơi làm giàu cho các quan chức.
Những mong ước của người Việt Nam đã thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hiến pháp 1946.
Hy vọng chuyến thăm của Ngài Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển của xã hội Việt Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng