Lòng dân

“Spinoza không đồng ý đối với những cuộc thương thuyết mật giữa các quốc gia. Ông cho rằng những cuộc thương thuyết mật là bước đầu của sự độc tài. Trong các cuộc thương thuyết mật ấy, những kẻ độc tài có toàn quyền làm hại đến các quốc gia khác và rất có thể họ đem quyền lợi của toàn dân để đặt vào ván bài quốc tế. ( Câu chuyện Triết học – NXB Hồng Đức – trg 178)
Lịch sử Việt Nam đã có quá nhiều bài học “Quỹ dẩn đường, ma đưa lối ” để một dân tộc bị mất độc lập. Như vậy, việc hợp tác giữa mọi cá nhân hay tổ chức với ngoại bang buộc phải công khai và minh bạch với toàn dân. Mọi cá nhân hay tổ chức phải chịu trách nhiệm với lịch sử về hành vi của chính mình. Trách nhiệm các nhà sử học trước hết là phải bạch hóa các thông tin trên.
Lịch sử Việt Nam đã từng bị chia cắt bỡi sông Gianh và sông Bến Hải. Sự chia cắt dù với bất cứ lý do gì cũng là một tội ác vì chia cắt tình cảm gia đình, dòng tộc và tạo sự can thiệp của ngoại bang. Vì vậy mọi tư duy phân biệt Bắc, Trung, Nam là thuốc độc cho sự đoàn kết của người Việt Nam.
Việt Nam kêu gọi thế giới công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Đó là một sân chơi mà người dân được thực hiện mọi dịch vụ kinh doanh mà Hiến pháp không cấm, còn các quan chức chỉ được quyền làm những gì Hiến pháp cho phép. Sự tham nhũng của các quan chức tràn ngập trên các báo chí hàng ngày, điều đó chứng tỏ Hiến pháp hiện nay có khiếm khuyết. Vậy khiếm khuyết đó là gì ? Để chống tham nhũng, phải bắt đầu từ Hiến pháp.
 Trong tam họa của đất nước, tham nhũng đáng khinh ghét và là quốc nạn nhưng vẩn là thứ yếu khi so sánh với những đại họa mất độc lập và sự chia cắt đất nước. 
Ks Doãn Mạnh Dũng