Mô hình tam quyền phân lập trong tổ chức Hội tại Tp Hồ Chí Minh

Ngày 28/12/2010, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tại Tp Hồ Chí Minh triệu tập cuộc họp gồm các Tổng thư ký các Hội Khoa học Kỹ thuật tại Tp Hồ Chí Minh để chuẩn bị tổng kết hoạt động các Hội trong năm 2010.

Một quan điểm mới được đưa ra trong Hội nghị này là các báo cáo của các Hội thành viên phải kèm theo báo cáo của Ban Kiểm tra  thì mới có giá trị. Sau khi Liên Hiệp Hội thông báo quy định trên, các Hội thành viên đều thống nhất và sẽ bổ sung báo cáo của Ban kiểm tra  kèm theo báo cáo tổng kết của Chủ tịch Hội thành viên.

Đây là một quan điểm không mới ,nhưng được đưa vào quy trình bắt buộc trong họat động của các Hội thành viên.

Nhìn kỷ lại, chúng ta thấy Đại hội của Hội thành viên mang bản chất “lập pháp” đưa ra  mục tiêu, đề cương và kế hoạch họat động của Hội.

Giữa hai nhiệm kỳ của Đại hội, Ban chấp hành Hội bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội, Thường vụ Hội, Ban thư ký… thực ra  là lực lượng “hành pháp” của Hội.

 Còn Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra , độc lập với Ban chấp hành có nhiệm vụ tương tự “tư pháp”, là lực lượng có quyền phán xét kết quả “hành pháp” của Ban chấp hành phải theo đúng nghị quyết mà Đại hội đã thống nhất.

Vấn đề ở đây là Ban kiểm tra Hội do Đại hội bầu ra chứ không phải do Ban chấp hành bầu ra nên Ban kiểm tra Hội mới có thể độc lập với Ban Chấp hành Hội.

Đây là mô hình tiến bộ nhất của loài người trong quá trình hợp tác lẩn nhau dưới danh nghĩa Hội, Câu lạc Bộ , Cộng đồng…

Lần đầu tiên Liệp Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đưa ra quy định Ban kiểm tra phải có báo cáo độc lập với Ban chấp hành là một đề xuất đúng và nghiêm túc.

Thiết nghĩ các tổ chức khác nên học lập sáng kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Ks Doãn Mạnh Dũng