Lời nói và hành động

Tại sao trước đây, ông Phạm Khôi Nguyên từng ủng hộ luyện bô-xít Tây Nguyên, hôm nay tại Đại hội Đảng XI, ông Phạm Khôi Nguyên lại phát biểu rất hay, ngược lại với mình trước đây 180 độ? Hay những quan điểm mà ông trình bày không hề xuất phát từ ý nghĩ thực của ông, không hề gắn liền với trách nhiệm của ông trên tư cách một Bộ trưởng đặc trách chính vấn đề mình đang phát biểu; ông chỉ sử dụng nó như một trò chơi, không phải có lợi cho nước mà có lợi cho cá nhân ông trong tình thế “gió chiều nào xoay chiều ấy”?

Xin đừng để dân nghĩ rằng người cộng sản chỉ biết nói hay mà hành động thì ngược lại!

 

     

KS Dõan Mạnh Dũng