Người Việt Nam cần chủ động trong tình hình chính trị thế giới biến động- KS. Doãn Mạnh Dũng

Trong bối cảnh trên, người Việt Nam cần chủ động nhiều hơn với mọi việc vì lợi ích của Việt Nam.

Nguyên tắc “Không có bạn vĩnh viển hay kẻ thù vĩnh viển mà chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh viển” là kim chỉ nam cho mọi hành vi của người Việt Nam.

Mọi học thuyết chỉ có giá trị khi vì mục tiêu :

“  Ngày hôm nay con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và cuộc sống ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay ”

Giá trị của từng con người trước hết là sự lương thiện. Sự lương thiện được cân đong đo đếm rõ ràng bằng nguyên tắc:

“Người lương thiện là người trao đổi hàng hóa hay dịch vụ của chính mình một cách công khai và minh bạch”.

“Khi người lương thiện biết giúp đở người khác thì gọi là người tử tế “.

“Khi người tử tế dám hy sinh tính mạng hay tài sản của mình để giúp cộng đồng vượt qua khó khăn thì đó là người anh hùng ”

Từ những nguyên tắc trên, tham gia chính trị là cống hiến và những người có quyền lực cần công khai tài sản cá nhân và gia đình./.