Phương án nào cho sự phát triển?

Ông Nguyễn Phú Trọng  dẫn giải thêm: “Với những vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn còn phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau thì có nên sửa ngay văn kiện không?

Những vấn đề mà thực tiễn còn đang hoạt động, đang tổng kết thì xin phép tốt nhất giữ như dự thảo. Với tinh thần như thế, Trung ương đã biểu quyết nhưng tỉ lệ không cao lắm, ta tạm giữ như Cương lĩnh 1991. Trong quá trình thực hiện”

Để hiểu hòan cảnh ra Cương lỉnh 1991, chúng ta nhớ trước đó 9-1990, Trung Quốc muốn Việt Nam  chọn Phương Án 1, đó là cơ sở để ràng buộc các  nước cùng ý thức hệ để  duy trì vị trí trung tâm “cách mạng Thế giới” của Trung Quốc. Nhưng thực chất Trung Quốc đã phát triển mạnh mẻ nền kinh tế tư bản. Cương lỉnh 1991 là nguyên nhân đẻ ra sự phá sản  Vinashin, đẻ ra các dự án không hiệu quả và sự tham nhũng tràn lan.Nó không khác việc xưa kia  họ giúp Việt Nam cải cách ruộng đất  để chia rẽ lực lượng cách mạng Việt Nam, giúp Kampuchia diệt chủng để có thể khống chế và di dân sang. Đại hội Đảng  X  đã thấy và điều chỉnh. Rất tiếc hôm nay chúng ta đang quay lại Cương lỉnh 1991.

Hy vọng Đại hội XI có giải pháp thích hợp để tăng tốc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.