Tiến hóa hay thóai hóa ?

Với bất cứ tổ chức nào của con người, Đại hội tòan thể hay đại hội Đại biểu sẽ đưa ra tôn chỉ, mục tiêu. Giữa hai kỳ Đại hội phải cử hệ thống điều hành thực hiện tôn chỉ và mục tiêu nên gọi là Hành pháp. Để bảo đảm Hành pháp phải trung thành với ý chí của Đại hội nên Đại hội phải cử ra Ban kiểm tra hay gọi là Tư pháp. Nhiệm vụ của Tư pháp là kiểm sóat, xem xét Hành pháp có thực hiện theo tôn chỉ và mục tiêu của Đại hội hay không ? Khi Tư pháp thấy Hành pháp đi sai tôn chỉ và mục tiêu của Đại hội thì Tư pháp có quyền triệu tập Đại hội để xem xét và đưa ra quyết định hoặc thay đổi tôn chỉ và mục tiêu của Đại hội hoặc thay đổi hệ thống Hành pháp. Nhưng để mọi thành viên trong tổ chức hiểu được sự họat động của tổ chức thì mọi thông tin phải đầy đủ và minh bạch. Mọi tổ chức khi chọn người, theo tiến hóa thì phải có sự lựa chọn trong phạm vi ít nhất là hai người. Việc một người ứng cử và bầu một người là sự thóai hóa đối với lịch sử phát triển của loài người. Với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, con người ngày càng hiểu nhiều quy luật của thiên nhiên và ứng dụng nó để nâng cao cuộc sống của loài người và bảo vệ môi trường sống. Tiến vào khoa học , kỹ thuật và công nghệ là miền vô tận tạo ra của cải vật chất để làm giàu cho con người. Nhưng mảnh đất đó không có đất ở cho những kẻ lười nhác và kém bền chí. Còn việc quản trị xã hội là nơi vinh danh những con người muốn cống hiến cho cộng đồng, chứ không phải là nơi kiếm tiền của những kẻ cơ hội trong chính trị.
Tổ tiên người Việt Nam vốn có truyền thống khai phá đất phương Nam nên có truyền thống hợp tác với nhau. Sắp đến, việc tham gia TPP sẽ giúp người Việt hợp tác với các nước trên phạm vi tòan thế giới.Đó là cơ hội giúp người Việt không đơn độc và phát triển cùng nhân loại. Nhưng các nguyên tắc hợp tác giữa con người và con người luôn luôn là nền tảng để mọi sự hợp tác với nhau được bền vững và ổn định từ trong kinh doanh đến việc trao đổi học thuật hay văn hóa.
KS Doãn Mạnh Dũng