Việt Nam đã tham gia 15 công ước và Nghị định thư của IMO- Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh

Marpol 73/78
Đã khi nào bạn, nhà quản lý và khai thác tàu biển, tìm hiểu xem Việt Nam đã tham gia các công ước hàng hải quốc tế nào. Dưới đây liệt kê giúp bạn 15 công ước hàng hải quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.1. Công ước quốc tế về Luật biển 1982
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 23/06/1994

2. Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
– Ngày có hiệu lực: 17 – 03 – 1948
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 1984
2.1 Công ước về tổ chức hàng hải quốc tế sửa đổi bổ sung năm 1993.

3. Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974, sửa đổi bổ sung năm 1978
– Ngày có hiệu lực: 25-5-1980
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 18-3-1991

4. Công ước quốc tế về Đường mớn nước năm 1966. (Load line 66)
4.1 Công ước quốc tế về Đường mớn nước năm 1966. (Load line 66)
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 18/12/1990
4.2 Nghị định thư sửa đổi, bổ sung năm 1988 (Load line Protocol 88)
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 27/05/2002

5. Công ước về phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972
– Ngày có hiệu lực: 15-7-1977
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 18/12/1990

6. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ tàu biển năm 1973, sửa đổi bổ sung năm 1978
– Ngày có hiệu lực: 2-10-1980
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 18 – 03 – 1991 (chỉ tham gia Phụ lục I&II)
( đang đề xuất tham gia các phụ lục III, IV, V, VI)

7. Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp đối với an toàn hàng hải năm 1988 và sửa đổi bổ sung năm 1988
– Ngày có hiệu lực: 1-3-1992
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 10/10/2002
7.1 Nghị định thư sửa đổi năm 2005 của Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp đối với an toàn hàng hải năm 1988

8. Công ước về tổ chức huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và trực ca cho thuyền viên năm 1978, nghị định thư sửa đổi, bổ sung năm 1995
– Ngày có hiệu lực: 28 – 04 – 1984
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 01/02/1997

9. Công ước về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu năm 1969, sửa đổi, bổ sung năm 1992
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 17-6-2004

10. Công ước về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế năm 1976
10.1 Công ước về Hiệp định hợp tác của Tổ chức vệ tinh hàng hải Quốc tế năm 1976
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 15/04/1998
10.2 Công ước về Hiệp định hợp tác của Tổ chức vệ tinh hàng hải Quốc tế và sửa đổi, bổ sung năm 1998
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 15/04/1998

11. Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965
– Ngày có hiệu lực: 05 – 03- 1967
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: 24 – 03 – 2006
Chi tiết >>

12. Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức
Ngày có hiệu lực với Việt Nam: 17/11/2005

13. Hiệp định COSPAS-SARSAT Quốc tế
Ngày có hiệu lực với Việt Nam: 26/06/2002

14. Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 1979
– Ngày có hiệu lực:
– Ngày có hiệu lực đối với Việt Nam: Chuẩn bị gia nhập

15. Hiệp định ASEAN về tạo thuận lợi tìm kiếm tàu gặp nạn và cứu người bị nạn trong tai nạn tàu biển, 1975
Ngày có hiệu lực với Việt Nam: 20/02/1997