Từ tư duy về cảng biển đến lý thuyết 3 tài nguyên

Từ tư duy về cảng biển đến lý thuyết 3 tài nguyên

Để các tuyến giao thông trong nội địa đến cảng là thuận lợi nhất có nghĩa cảng đó phải nằm ở vị trí thuận lợi nhất trong giao thông với nội địa. Trong mô hình, cảng phải nằm ở vành đai ngoài của thành phố.Nếu ngược lại, theo thời gian cảng sẽ bị loại bõ trong quá trình cạnh tranh.

Trong nghiên cứu cảng trên thế giới, ít ai quan tâm đến mối quan hệ giữa độ sâu tự nhiên của cảng và vốn đầu tư. Người ta sớm phát hiện chi phí đầu tư tăng theo hình Parapon trên trục tung, khi độ sâu tăng theo trục hoành. Có nghĩa là tuyến cầu cảng hay tuyến luồng cạn trong tư nhiên là nguyên nhân gây tăng chi phí cho cảng trong xây dựng và duy trì độ sâu.

Người Trung quốc đã sớm dạy cho sinh viên : Tuyến nước sâu là tài nguyên quý báu của đất nước. Cần sâu dùng sâu. Cần nông dùng nông. Tuyến nước sâu chưa dùng đến thì không xây dựng các công trình trên bờ hay dưới nước.

Chỉ còn vài phút nữa , loài người bước vào ngày đầu năm của năm thứ 21, thế kỹ thứ 21. Để tiến vào nền văn minh, con người cần biết sử dụng trí tuệ để hiểu những quy tự nhiên,từ đó chọn giải pháp tối ưu để đưa tự nhiên phục vụ cho con người. Với lô gíc đó, tác giả tin rằng Học thuyết 3 tài nguyên: Tài nguyên sức lao động; Tài nguyên thiên nhiên ; Tài nguyên trí tuệ sẽ giúp con người sản xuất hay làm dịch vụ thành công và giúp đất nước tiến nhanh đển văn minh.

KS Doãn Mạnh Dũng