Quyền đánh cá thuộc miền Nam trước 1975

Quyền đánh cá  thuộc miền Nam trước 1975

Chúng tôi giới thiệu với bạn đọc hướng hành trình của tàu đánh cá thuộc  Việt Nam Cộng Hòa quản lý trước năm 1975.

Đây là bản ghi chép lại kết quả khảo sát từ cuối năm 1968 đến năm 1974 trên hai tàu Hữu nghị và Kyoshin Maru N52 theo sự hợp tác giữa Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và tổ chức FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc).

KInh tế biển