Án lệ tàu Binh Đinh River : hỏi và trả lời 28/10/2013

Án lệ tàu Binh Đinh River : hỏi và trả lời 28/10/2013
Bạn Hoan, Lee có hỏi: 
Tôi đã đọc “Án lệ…” trên, thấy có mấy điểm mong muốn Kỹ sư làm rõ:
1/ … phần vốn góp của NN (tỷ lệ 90%) được xác định gồm những nguồn nào ?
2/ Tại dòng thứ 11 từ dưới lên, trang 1 bản Cáo trạng 44/QĐ-KSĐT ngày 30/9/2013, Viện KSND BĐ dùng nhóm từ “biển Nam TQ…” là đúng hay sai ? Hậu quả của việc dùng nhóm từ này ?
3/ Việc bồi thường dân sự 6,8 tỷ cho ai ?
4/ Kỹ sư đăng tải Bản án 14/2010/KDTMPT ngày 15/12/2010 được không ?
Xin trả lời :
1/ Trong Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển Việt Nam, Chủ tàu là :
Công ty cổ phần Vận tải – Công nghiệp tàu thủy Bình Định ( Vinashin Binh Định )
Chúng tôi không có hồ sơ về nguồn vốn thành lập Vinashin Binh Đinh, nhưng trong “Cáo trạng ” ghi rõ “là doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước ( tỷ lệ 90% ) ”.
2/ “Cáo trạng” dùng cụm từ “qua biển Nam Trung Quốc ” ở dòng 11 từ dưới lên ở trang 1 là không đúng với quan điểm của Chính phủ Việt Nam mà cần gọi là biển Đông.
Việc Viện kiểm sát nhân dân Bình Định dùng cụm từ trên là gây sự hiểu nhầm và làm phức tạp hơn tình hình Biển Đông.
3/ Theo Quyết định về Dân sự ở dòng 7 từ dưới lên , trang 4 thì ông Hồ Văn Tạo phải đền thiệt hại thân tàu Binh Dinh River là 6.839.465.521 đồng.
Theo Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển Vịêt Nam, chủ tàu là Vinashin Binh Định nên ông Hồ Văn tạo phải đền cho Vinashin Binh Đinh.
4/ Chúng tôi không có và chưa đọc Bản án 14/2010/KDTMPT ngày 15/12/2010 vì ông Hồ Văn Tạo – hội viên chúng tôi – không khiếu nại về bản án trên.
KS Doãn Mạnh Dũng