Bộ phim đánh chiếm Gạc Ma 14/3/1988 không thể đe dọa người Việt Nam!

           Trước đây,chưa có ông Thủ tướng nào dám đưa vấn đề Biển Đông ra quốc tế.

         Người Việt xưa nay hòa hiếu, muốn hòa bình. Nhưng không vì muốn hòa bình mà sợ hải.Để khỏi phải “bất ngờ ” như ngày 14/3/1988, Việt Nam cần có chiến lược xây dựng kinh tế vững mạnh, sao cho mọi người đều được hưỡng lợi  từ sự phát triển kinh tế . Có như vậy  mới tạo sự đồng thuận trong dân . Đó là nền tảng để bảo vệ sự tòan vẹn lảnh thổ của đất nước.  

   KS Doãn Mạnh Dũng