ĐBSCL : Quy hoạch giao thông trước khi quy hoạch cảng biển- đóng giày rồi mới đo chân!

 Chính yếu tố này đã làm giảm sức cạnh tranh của nông sản và kéo dài cái nghèo của ĐBSCL. Các cảng Cái Cui, Hoàng Diệu, Trà Nóc là các cảng chính cho ĐBSCL nhưng không tiếp nhận được tàu lớn. Việc xác định năng lực luồng Định An, khả năng tồn tại của luồng Kênh Quan Chánh Bố hay tính khả thị cảng Nam Du, hay Hòn Khoai hay chọn lựa luồng Trần Đề và cảng tại cửa Trần Đề là nhu cầu bức thiết nhất đối với ĐBSCL. Việc quy hoạch vận tải bộ và sắt khi chưa định vị cảng biển là một quan điểm sai lầm nghiêm trọng.
Ngày 25/11/2013 tại TP HCM ,các chuyên gia Hà Lan sẽ trình Bản kế hoạch tầm nhìn trăm năm phát triển ĐBSCL. Bản kế hoạch này nếu không xác định rõ việc định vị cảng biển cho ĐBSCL thì Bản kế hoạch sẽ đổ vỡ mãng giao thông và bố cục dân cư , chẵng khác mua giày rồi mới đo chân.
KS Doãn Mạnh Dũng