Cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL tại Sóc Trăng

Trích báo cáo cuối cùng đã ký tháng 12/2013.

7.5.1 Vận tải hổ trợ cho cạnh tranh trong kinh tế công nghiệp
Trong tất cả kịch bản, công nghiệp hóa sẽ có lợi ích từ hệ thống logistics tốt hơn. Vận tải nội thủy tốt, các điều kiện, trang thiết bị bến cảng tốt nằm gần bờ biển là những điều cốt lõi cho sự cạnh tranh.

Đã có những nghiên cứu về một bến cảng gần cửa sông Trần Đề thuộc sông Bassac/ Hậu.

Việc phân chia giai đoạn, bố cục cầu cảng, các trang thiết bị cảng cũng như hoạt động kinh doanh khai thác đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu hơn nữa cũng như sự hợp tác giữa các tỉnh của ĐBSCL . Trong kịch bản công nghiệp hóa với điểm nút kép thì vùng công nghiệp phía Tây của Cần Thơ đòi hỏi phải có một cảng ở bờ biển phía Tây. Xây dựng một cảng lớn hơn ở đây là không thật khả thi vì tình trạng bùn ở vùng bờ biển này không thuận lợi cho tàu có mớn nước sâu.

Việc nạo vét sông để tàu có mớn nước sâu hơn vào đến Cần Thơ hoặc vào sâu hơn nữa cần phải là một phần của Hệ thống Vận tải thủy Nội địa. Nâng cấp tuyến nội thủy, mở thêm tuyến mới mà không có hay chỉ có rất ít âu tàu và một loạt những cảng vệ tinh nằm trên sông hay trên bờ biển đòi hỏi phải có sự phát triển mang tính nhất quán, đồng bộ trong đó các nguồn lực tổng thể của tất cả các tỉnh là yếu tố cần thiết để tạo ra một thị trường kinh tế đủ rộng.
Việc kết nối bằng đường bộ giữa Cần thơ và Tp HCM đã được nâng cấp, đường thủy liên kết cũng cần được nâng cấp trong tương quan với tuyến Cần Thơ = Trần Đề

Với quan diểm của tầm nhìn và chiến lược kế hoach cho ĐBSCL, khuyến nghị rằng việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng như thế này phải được tăng cường và tích hợp chung vào chiến lược ĐBSCL.
Bản gốc bằng tiếng Anh :
Mekong Delta Plan
Long-term vision and strategy for a safe, prosperous and sustainable delta.

The final report was done and signed in Dec.2013 by Prof. Dr. C.M. Veerman. Chairman of Netherlands Advisory Team for the Mekong Delta Plan and Special Advisor to H.E. the Prime Minister of Vietnam for water management and climate change adaptation.
Quoting the final report signed in Dec.2013

7.5.1 Transport for industrial economic competitiveness
In all scenarios industrialisation will benefit from a better logistic system. Good inland waterways and good harbour facilities near the coast are essential for competitiveness.

Some studies have already been carried out for a harbour near theTrần Đề estuary of the Bassac/Hậu river.
Phasing, layout of the harbour, its facilities and its business case still requires significant research and cooperation between the provinces of the Mekong Delta. In the Dual Node Industrialisation scenario an industrial area west of Cần Thơ could need a port at the West Sea Coast. The feasibility of a bigger port here is yet difficult, since the – muddy – condition of this coast does not easily allow for deeper ships.

Dredging of the river to allow ships with a bigger draught up the river to Cần Thơ or possibly further needs to be part of the system. Inland waterways improvement, creation of waterways with few or no ship locks and a range of coastal or river feeder ports need consistent development in which combined forces of the provinces are essential to create a sufficiently large economic market.

The link by road between Cần Thơ and Hồ Chí Minh City is already being upgraded, the waterway connection requires upgrading in relation to a possible Cần Thơ – Trần Đề route.
In view of the vision and strategy of this Mekong Delta Plan it is recommended that planning of this type of infrastructure should be intensified and integrated in the strategy for the Mekong Delta.

Chuyển ngữ : Lê Vũ Khánh