Giải pháp thay đổi khí hậu sa mạc Sahara và giảm nguy hiểm việc dâng cao của nước biển.(The solution for changing the environment of Sahara desert and for reducing the danger of the increasing of sea water level. )

Giải pháp thay đổi khí hậu sa mạc Sahara và giảm nguy hiểm  việc dâng cao của nước biển.(The solution for changing the environment of Sahara desert and for reducing  the danger of the increasing of sea water level. )
Nước biển giữa sa mạc sẽ bốc hơi tạo mưa để cải thiện vùng sa mạc và đồng thời sản xuất muối.Muối được đưa ra bằng đường thủy cung cấp cho thị trường thế giới. Giải pháp này cũng góp phần sử lý phần nước dâng lên do biến đổi khí hậu tăng lên .
KS. Doãn Mạnh Dũng
In English

The solution for changing the environment of Sahara desert and reducing the danger of the increasing of sea water level.
Sahara desert is 9 square millions in area. Its climate affect to the climate of all the world.
I propose the ideal for  changing  the environment of Sahara desert by using the direction- giant powder to dig a river about 800 km  from North –West of Africa to the Center of Sahara desert as the picture attached. At the Center of desert we use the giant powder to dig the some big lakes with the depth  that let the sea water can move to the lakes in the Center of Sahara desert .
The sea water in these lakes will be evaporated in order to make rain that can improve the environment of the desert and  at the same time to product the salt that being carried by water way for the maket of the world . This solution can reduce the danger from  increasing of sea water level when climate changes .

Eng, Doan Manh Dung