Giải pháp thoát lệ thuộc của nước Mỹ khi lập quốc

“Spinoza không đồng ý đối với những cuộc thương thuyết mật giữa các quốc gia.Ông cho rằng những cuộc thương thuyết mật là bước đầu của sự độc tài. Trong những cuộc thương thuyết mật ấy, những kẻ độc tài có tòan quyền làm hại đến các quốc gia khác và rất có thể họ đã đem quyền lợi tòan dân để đặt vào ván bài quốc tế .” ( Câu chuyện triết học – Will Durant viết năm 1926, NXB Đà Nẵng 2009 , trg 192)

Khi cuộc cách mạng mới thành công, lực lượng tự vệ còn yếu và dân trí còn thấp, đất nước dể là con mồi của các thế lực trong nước cấu kết với thế lực nước ngoài để tìm quyền lực và lợi ích độc quyền.Với quan điểm này, mọi sự thỏa thuận giữa chính quyền và nước ngoài phải công khai và minh bạch với tòan dân. 

Hơn nữa Spinoza còn đưa ra quan điểm :
“Người dân có quyền cất giữ vũ khí sau khi chiến tranh đã chấm dứt” ( Trg 192) .

Quyền sở hữu súng sẽ  giúp hình thành một lực lượng dân quân tự vệ tự túc và chắc chắn không một kẻ xâm lược nào dám nhòm ngó. Tính phổ quát của lịch sử là sau các cuộc cách mạng, mục tiêu cách mạng thường bị phản bội nên quyền sở hữu súng là nền tảng để chống lại sự phản bội. Nhờ đó những tư duy áp bức, bất công vi phạm pháp luật sẽ bị dân chúng tiêu diệt khi vừa mới đâm ra những chồi độc. 

Sau khi Spinoza mất đúng 100 năm, ngày 4/7/1776 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ công bố Tuyên ngôn Ðộc lập với câu đầu tiên mang tinh thần của Spinoza như sau :
“When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation “.
Bản dịch như sau :
“Trong tiến trình phát triển của nhân loại, một dân tộc cần thiết phải đập tan những băng đảng chính trị mà những băng đảng này đã kết cấu với những băng đảng (của các dân tộc) khác và khẳng định trước các lực lượng trên toàn trái đất vị thế độc lập và bình đẳng mà các qui luật của tự nhiên và thượng đế đã ban cho họ, thì sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải tuyên bố những nguyên do dẫn họ đến sự biệt lập đó.”

Đến ngày 17/9/1787 Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của nước Hoa Kỳ ra đời dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập do Montesquieu, một triết gia người Pháp đề xướng .
Đến năm 1791, Mười tu chính án đã được phê chuẩn và trở thành Đạo luật Nhân quyền của Hiến pháp Mỹ.
Second Amendment to the United States Constitution

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” Bản dịch như sau :
Tu chính án thứ hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ
“Một tập hợp Dân Quân được quy định rõ, cần thiết cho an ninh của một quốc gia tự do, quyền của người dân được sở hữu và trang bị Vũ Khí, không thể bị xâm phạm.”
 
Việc sở hữu súng đã gây những cái chết thương tâm cho những người vô tội ở Mỹ. Người Mỹ bị gọi là hiếu chiến , đất nước Mỹ bị cho là nơi nguy hiểm. Nhưng nhiều người trên thế giới lại mơ ước được đến và định cư tại Mỹ. Có lẽ vấn đề còn lại là sự kiếm sóat súng hợp lý và giới hạn quy mô sát thương của súng. Đầu năm 2016 chính quyền Mỹ đang xúc tiến điều chỉnh luật sở hữu súng !
Nước Mỹ từ một nước lệ thuộc và hổn lọan bỡi nhiều sắc tộc, tôn giáo nhưng đã từng bước phát triển vững chắc và hôm nay đang hướng dẩn sự phát triển của xã hội loài người.
KS Doãn Mạnh Dũng