Kênh Quan Chánh Bố : Một Hội nghị khoa học cấp Bộ với hai Biên bản ?

Kênh Quan Chánh Bố : Một Hội nghị khoa học cấp Bộ với hai Biên bản ?
Sau Hội nghị, Hội đồng KHCN GTVT đã ra Biên bản số : 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 với nội dung : 
“Tòan thể thành viên hội nghị, kể cả ông Doãn Mạnh Dũng và ông Nguyễn Hữu Phát đều thống nhất là phương án sử dụng luồng kênh Quan Chánh Bố đã được nhiều cơ quan tư vấn nghiên cứu đến nay là có độ tin cậy cao hơn cả …”
 
 
Trang 1 : “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 “
 
 
Trang 2 :“Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 “
 
 
Trang 3 : Danh sách dự Hội nghị với “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 “
 
Sau khi nhận được “Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 “ với bản gốc, KS Doãn Mạnh Dũng có thư đề ngày 4/4/2007 phản đối nội dung của Biên bản của Hội đồng KHCN GTVT. 
 
 
Trang 1 : thư ngày 4/4/2007 gửi Hội đồng KHCN GTVT
 
Trang 2 : thư ngày 4/4/2007 gửi Hội đồng KHCN GTVT
 
Sau đó KS Doãn Manh Dũng không nhận được sự hồi âm của Hội đồng KHCN GTVT.
Đến đầu năm 2008, Hội Biển TP HCM chuẩn bị tổ chức Hội thảo về luồng Trần Đề thì trường Đại học GTVT TP HCM nhận được nhiều tài liệu phản đối Hội thảo. Trong đó có Biên bản Hội nghị khoa học ngày 8/3/2007 mang số : “ 01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” ( bản photo ) của Hội đồng KHCN GTVT. Vì vậy trường Đại học GTVT TP HCM đề nghị hủy Hội thảo tại trường.
 
 
Trang 1 : Biên bản  “ 01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” ( bản photo )
 
Trang 1 : Biên bản  “ 01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007” ( bản photo )
 
Hội nghị khoa học cấp Bộ nhưng có 2 Biên bản, Biên bản 01/TB-HĐKHCN ngày 16/3/2007 được dùng để … ? Còn Biên bản 01-2007/HKHCN ngày 8/3/2007 dùng để mạt sát người phản biện !
Chuyện này làm ta nhớ lời của một vĩ nhân phương Đông : 
-Thành bại là chuyện thường trong buôn bán cũng như bất cứ sự nghiệp nào khác. Mọi cái có thể mất đi, nhưng không thể để mất nhân cách và chí khí. Mất cái khác có thể bù, mất nhân cách thì vô phương cứu chữa.
Từ sự việc này, tôi hiểu muốn cải cách đất nước, Việt Nam cần một Hiến pháp không chỉ có Tam quyền phân lập mà phải có thêm quyền được Thông tin công khai và minh bạch. Bốn quyền phân lập – Lập pháp, Hành pháp , Tư pháp và Tin pháp – là nhu cầu thật sự của một nền Cộng hòa : của dân, do dân và vì dân.  
KS Doãn Mạnh Dũng