Ông Sinh Huy đã hoàn thành xong nghĩa vụ của một đời người thật trong sáng.

Chiều nay lúc 17:00 ngày 29/11/2012 , lần đầu tiên,tôi nghe ông Lê Kế Lâm nhắc câu chuyện giữa ông Lê Kế Lâm và cố Giáo Sư Nguyễn Sinh Huy như sau:
“Tôi nhớ, năm 2010, tôi quen thân với anh Sinh Huy. Tôi có nói chuyện : 
-Ông Doãn mạnh Dũng nói : “Ý tưởng chuyển lũ về miền Tây, người đầu tiên đưa ra là anh Dũng” ?
Anh Sinh Huy có trả lời một cách rất khách quan :
-Anh Dũng là người nhiều sáng kiến. còn tôi là chuyên môn về thủy lợi, cho nên tôi là người triển khai thực hiện một cách cụ thể.”
Ông Sinh Huy nói như vậy là trung thực, tôi cầu mong linh hồn ông thanh thản vì ông đã hoàn thành xong nghĩa vụ của một đời người thật trong sáng.
KS Doãn Mạnh Dũng