PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CÀ MAU- Doãn Hà Phong, Trần Thục, Lê Phương Hà, Nguyễn Ngọc Anh -Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CÀ MAU- Doãn Hà Phong, Trần Thục, Lê Phương Hà, Nguyễn Ngọc Anh -Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Dữ liệu sử dụng là ảnh vệ tinh Landsat trong giai đoạn 1979-2012 để tách đường bờ biển. Hệ thống phân tích đường bờ (DSAS) phiên bản 4.3 là một phần mềm mở rộng của ESRI ArcGIS10 có thể sử dụng để tính toán tỷ lệ biến động đường bờ biển được thống kê từ một trong những vị trí đường bờ lịch sử. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng những thay đổi như xói lở hay bồi tụ là nguyên nhân gây ra biến động đường bờ khu vực Cà Mau.
 
 
 
Nguồn : Tài liệu trong kỷ yếu Hội thảo 6/2013 tại Phân viện Khí tượng Thủy văn TP HCM