Trứng anh,anh gắp,mắm tôi,tôi húp.

Khi cả nước chưa biết dự án V, các vị lảnh đạo Hội nọ ,thân già, da cóc lận  đận hai lần tổ chức Hội thảo khoa học . Đêm ngày, vắt đầu ra chút nước xám, phân tích đông tây kim cổ, khuyên bàn dân thiên hạ nên sử dụng dự án V. Sau nhiều năm vận động ,đến hôm lể động thổ dự án V, nhìn trước nhìn sau chẳng thấy các vị lảnh đạo Hội nọ. Hỏi ra mới biết ông Chủ tịch Hội có được mời nhưng với tư cách cá nhân nên không đi. Còn Hội thì chẳng ai nhớ.Nhờ dự án V, mà các dịch vụ liên đới được khởi động trở lại, nguồn thu của tỉnh tăng nhanh , các doanh nghiêp phát đạt.Nhưng trí tuệ của các vị trí thức thân già ,da cóc kia thì coi như ô-xy trong không khí.Các đại lão tự nhủ rằng dù sao mình cũng sướng hơn mấy thằng bạn chết ở Trường Sơn không thấy xác. Thời đại kinh tế thị trường mà vẩn áp dụng  chiến lược chia cái bánh theo kiểu “Trứng anh ,anh gắp, mắm tôi ,tôi húp” thì làm sao đất nước phát triển bền vũng được!

Doãn Mạnh Dũng