Ngân hàng lúa Nam bộ & hệ thống cảng chuyên dụng xuất gạo với tâm Sóc Trăng

 

2.   Nguyên tắc :

Tổ chức nâng cao chất lượng đầu ra của hạt gạo để tăng doanh thu , trên cơ sở gắn bố hệ thống xếp dở ,xay sát, bảo quản, vận tải  để giảm giá trị đầu vào của hạt gạo. 

Giải pháp thực hiện : dựavào các yếu tố tự nhiên.

Gắn bó người nông dân và công nhân với vai trò sử dụng trí thức mới trong các thành phần kinh tế khác nhau để thực hiện thành công trong lỉnh vực nông sản bao gồm hiệu quả và công bằng xã hội .

 

  1.  Chức năng :

Hổ trợ nông xuất đầu tư trồng lúa có chất lượng cao.

Hổ trợ nông dân bán lúa.

Hổ trợ nông dân khi mất mùa.

Sử lý và tồn trử lúa sau thu hoạch nhằm tập trung lúa và giảm tổn thất sau thu hoạch (hiện nay khoãng 20-25%).

Xuất gạo thành phẩm với chất lượng cao và khi thị trường thế giới tăng giá.

 

  1. Phương thức tổ chức

Xây dựng hệ thống ngân hàng lúa dựa trên  cơ sở tự nguyện từ người nông dân và các doanh nghiệp tư nhân hay cổ phẩn.

Xây dựng và hợp tác để liên kết các tổng kho và cảng chuyên dụng xuất gạo của Nam bộ thành một hệ thống để cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế.

Ưu tư đầu tư xây dựng cảng đầu mối xuất gạo tại Sóc Trăng.

Tại cảng đầu mối có mớn nước 11,5 m đủ tiếp nhận tàu 30.000 DWT , có hệ thống chuyên dùng xếp dở, nhà máy chế biến liên hòan với kho thành phẩm, hệ thống silo cung ứng thóc. Hệ thống giao thông sau cảng, ưu tiên giao thông thủy.

 

  1. Mô hình thực hiện : Hội KHKT và Kinh tế biển TP HCM chủ trì tổ chức nghiên cứu.

Đề xuất tổ chức công ty cổ phần để thực hiện từng bước.                     

                                                             

                  KS Doãn Mạnh Dũng