Đối ngoại phải phục vụ đối nội !

Có lẽ điển hình là chuyện tờ báo Buổi tối Tây An có in hình ông Mao ở trang nhất, nhưng mặt sau có bài viết cũng của ông Mao. Nhưng chữ “con hổ giấy” lại nằm ngay sau hình ông Mao. Hồng vệ binh cho rằng đó là sự phỉ báng lảnh tụ và Tổng biên tập báo Buổi tối Tây An bị đưa ra đấu tố.

 

Nhờ sự  trãi nghiệm cách mạng văn hóa Trung Quốc đã làm thay đổi nhận thức của nhiều lưu học sinh Việt Nam về người cộng sản Trung Quốc. Họ không yêu dân tộc họ thì làm sao họ có thể yêu các dân tộc khác ! Sự phát triển kinh tế và quân sự của Trung Quốc chắc chắn là mối họa cho cả loài người.

Đang lúc băn khoăn trong nhận thức về xã hội Trung Quốc, thì có cuộc họp nghe thời sự. Ông Tham tán thương mại từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh về nói chuyện tại Đại học Sư phạm Thiểm Tây.. Tôi nhớ nhất lời của ông Tham tán thương mại khuyên tuổi trẻ chúng tôi :

            / Đối ngoại phải phục vụ đối nội !

      

       Hiểu ý ông Tham tán thương mại, sau cuộc họp, tôi trở về phòng lấy tất cả nhật ký và tài liệu viết về Cách mạng văn hóa đem đi đốt sạch.

Câu chuyện trên đã nói rõ, thế hệ những nhà cách mạng chân chính của Việt Nam đã biết đặt quyền lợi của đất nước của dân tộc lên trên mọi lợi ích khác. Câu nói trên mang nội dung không khác nền văn minh phương Tây, như lời của Tử tước Palmerston – Henry John Temple , hai lần giữ chức Thủ tướng Anh thời cường thịnh ( 1784- 1865 ) :

Không có bạn bè , đồng minh vĩnh cửu mà chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh cửu”

 

KS Doãn Mạnh Dũng