Kém lý luận hay kém khả năng đối ngoại

Như vậy về lý luận, những người cộng sản Việt Nam đã công khai với những lý luận mới và nhận thức mới. Trên trang www.kinhtebien.vn có đăng bài “Không có bạn bè , đồng minh vĩnh cửu mà chỉ có quyền lợi dân tộc là vĩnh cữu ” của Thiếu tướng -Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm công bố ngày 2/8/2020. Bài viết đã chỉ rõ quan điểm đối ngoại trên thế giới từ thế kỹ thứ 19.

Và cũng trên trang www.kinhtebien.vn bài viết “Đối ngoại phải phục vụ đối nội” của KS Doãn Mạnh Dũng công bố ngày 8/8/2020. Bài viết chỉ rõ quan điểm đối ngoại của các nhà lảnh đạo cách mạng Việt Nam từ thập niên 1960.

Với nhận thức rõ ràng trên, chúng ta hiểu những hàng hóa của Việt Nam phải mất rất nhiều tiền và công sức quảng cáo để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tiền và công sức là chi phí của lao động người Việt Nam. Vì vậy việc chê sản phẩm Việt Nam kém nước ngoài cần hết sức tránh khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.

Chuyện vô tình hay hữu ý khi bình luận sản phẩm của Việt Nam đã biểu thị sự kém về lý luận và kém cả khả năng trong đối ngoại.

KS Doãn Mạnh Dũng