Lại chuyện “Trần Hưng Đạo can Vua – Bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu hạ thần đi đã “ trên báo Lao Động.Thạc Sĩ Lê Vũ Khánh

 

Bài “Chưa hay không ý thức được trách nhiệm trước xã hội” của tác giả Lê Sĩ Tuấn Phúc đặt vấn đề rất hay, bàn về trách nhiệm của những người nắm giữ trọng trách quốc gia trước xã hội, trước dân tộc. Chỉ có chi tiết tác giả cho rằng người đã can vua Trần khi quân Nguyên sang xâm lược  nước ta bằng thái độ và câu nói khảng khái “Bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu hạ thần đi đã” lại là Trần Hưng Đạo thì lại nhầm lẫn một cách đáng tiếc.  Trên thực tế và trong các sách sử của Việt Nam đều chép rằng người nói câu đó là Thái sư Trần Thủ Độ, chính là người đã có công lớn nhất lập nên vương triều nhà Trần ở Việt Nam. Còn Trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì lại là Quốc công Tiết chế, người có công lớn nhất trong viêc tổ chức, lãnh đạo cuộc kháng chiến của quân và dân nhà Trần 3 lần chống quân xâm lược nhà Nguyên.

 

Chưa thấy VTV1 có cải chính về chuyện “Quang Trung đại phá quân Minh” mà đáng ra phải là quân Thanh, còn tập thơ có bài “Trần Quốc Tuấn bóp nát quả cam” mà đáng ra phải là Trần Quốc Toản thì đã được thu hồi ở tỉnh Khánh Hòa. Thiết nghĩ Báo Lao Động cũng nên có ý kiến chính thức về việc “Trần Hưng Đạo can Vua” này.      

 

Những sai sót này trách nhiệm thuộc về ai ? Trách người dân sao không thuộc sử nước mình, trách Nhà Xuất bản hay Ban Biên tập làm không hết trách nhiệm để lọt những lỗi sơ đẳng, hay trách các nhà sử học cũng có khi viết sai sử kiện như chuyện xe tăng nào đã húc đổ cổng dinh Độc lập trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay trách các nhà giáo dục, văn hóa đã không làm được cho dân mình thích sử nước mình hơn sử nước ­­Tàu. Có lẽ ai cũng có phần trách nhiệm.

 

Lê Vũ Khánh

4 tháng 7 năm 2010